مبلغ (ريال)

شرح خدمات

رديف

120000

Domain Registration(COM, NET, ORG) براي مدت يكسال

1

650000

فضاي Hosting - 5 مگا بايت فضاي وب و 10 مگابايت فضاي Email + 2 آدرس پست الكترونيكي بصورتPOP3 براي مدت يكسال (White)

2

950000

فضاي Hosting 10 مگابايت فضاي وب و 20 مگابايت فضاي Email + 4 آدرس پست الكترونيكي بصورت POP3 براي مدت يكسال (Yellow)

3

1150000

فضاي Hosting 20 مگابايت فضاي وب و 30 مگابايت فضاي Email + 6 آدرس پست الكترونيكي بصورت POP3 براي مدت يكسال (Orange)

4

1250000

فضاي Hosting - 30 مگابايت فضاي وب و 50 مگابايت فضاي Email + 10 آدرس پست الكترونيكي بصورت POP3 براي مدت يكسال (Red)

5

1850000

فضاي Hosting 70 مگابايت فضاي وب و 125 مگابايت فضاي Email + 25 آدرس پست الكترونيكي بصورت POP3 براي مدت يكسال (Green)

6

2180000

فضاي Hosting 150 مگابايت فضاي وب و 200 مگابايت فضاي Email + 40 آدرس پست الكترونيكي بصورت POP3 براي مدت يكسال (Blue)

7

2550000

فضاي Hosting 250 مگابايت فضاي وب 350 مگابايت فضاي Email + 70 آدرس پست الكترونيكي بصورت POP3 براي مدت يكسال (Brown)

8

3850000

فضاي Hosting - 500 مگابايت فضاي وب و 1000 مگابايت فضاي Email + 200 آدرس پست الكترونيكي بصورت POP3 براي مدت يكسال (Black)

9

 

          در هر مورد امكان پرداخت وجه بصورت ماهيانه و يا ساليانه وجود دارد.

          در هر مورد امكان تخصيص آدرس پست الكترونيكي اضافي وجود دارد كه هر آدرس ساليانه 000/150 ريال مي باشد.